Skip to main content

Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług wynajmu domków przez Sławomir Aleńkuć GOLD-TIME 72-350 Niechorze ul. Wschodnia 9 nip. 8571714240 (zwaną dalej Gold-Time) w ośrodku wypoczynkowym w Niechorzu, ul. Wschodnia 9 (zwanym dalej „Ośrodkiem”).
 • Podmiot rezerwujący (zwany dalej „Rezerwującym”) oraz każda osoba korzystająca z usług wynajmu domków w Ośrodku (zwana dalej „Gościem”) mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem. Dokonując wpłaty zadatku za wynajem lub podpisując kartę meldunkową Rezerwujący i Gość potwierdzają, że akceptują warunki Regulaminu.
 • Regulamin obowiązuje Rezerwujących i wszystkie osoby na terenie Ośrodka.

§ 2 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Cennik usług Gold-Time oraz opłat dodatkowych (zwany dalej „Cennikiem”) jest dostępny na stronie internetowej Gold-Time.pl
 2. Maksymalna liczba Gości w jednym domku A1-A6 do 8osób, A7-A8 do 6osób
 3. Minimalne okresy wynajmu domków obowiązujące w zależności od sezonu podane są w Cenniku.
 4. Rezerwacji domku w Ośrodku można dokonać telefonicznie pod numerem +48 510 410 855, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@gold-time.pl lub na stronie internetowej www.gold-time.pl oraz na portalach typ. www.Booking.com, www.google.pl, www.nocowanie.pl
 5. Gościem może być Rezerwujący lub inna wskazana przez niego osoba.
 6. Warunkiem dokonania rezerwacji jest podanie pełnych danych Rezerwującego (imię, nazwisko, adres zameldowania, telefon kontaktowy oraz adres e-mail), podanie nazwiska przynajmniej jednego dorosłego Gościa, liczby Gości, których dotyczy rezerwacja (w podziale na dorosłych i dzieci) oraz terminowa wpłata zadatku w wysokości określonej przez Gold-Time a wynikającej z Cennika.
 7. Wpłata zadatku jest równoznaczna z zawarciem umowy wynajmu pomiędzy Rezerwującym a Gold-Time, co skutkuje potwierdzoną rezerwacją.
 8. Brak wpłaty całej kwoty zadatku wynikającej z Cennika i dat rezerwacji skutkuje rozwiązaniem umowy opisanej w pkt. 10 i zatrzymaniem całej kwoty wpłaconego zadatku przez Gold-time.
 9. W przypadku rezygnacji przez Rezerwującego z rezerwacji następuje rozwiązanie umowy opisanej w pkt. 10. W przypadku gdy nastąpi to w okresie krótszym niż 31 dni przed datą rozpoczęcia wynajmu określoną w potwierdzonej rezerwacji, Rezerwujący zostanie obciążony opłatą w wysokości 100% kwoty zadatku wymaganej tego dnia wg Cennika. Opłata zostanie pobrana przez Gold-Time z wpłaconego już zadatku; ewentualna różnica płatności zostanie zwrócona Rezerwującemu przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy.
 10. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności przy udokumentowaniu okoliczności uzasadniających rezygnację z rezerwacji, Gold-Time może odstąpić od pobrania opłaty opisanej w pkt. 12.
 11. Rezerwującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827)
 12. Płatności za usługi Gold –Time można dokonywać w złotych polskich lub Euro , Gold-Time wystawia faktury 8%VAT.
 13. Co najmniej jeden z Gości zajmujących dany domek w ramach jednej rezerwacji musi zostać zameldowany.
 14. Zameldowanie Gościa następuje w Ośrodka poprzez okazanie przez niego dowodu tożsamości, podpisanie przez niego karty meldunkowej oraz uiszczenie opłat dodatkowych wynikających z Cennika. Dodatkowo następuje wydanie kluczy do domku wybranym Gościom zajmującym dany domek w ramach jednej rezerwacji. W przypadku gości nieletnich za podanie ich danych odpowiadają osoby dorosłe zajmujący z nimi dany domek w ramach jednej rezerwacji.
 15. Jeden z meldujących się Gości zajmujących dany domek w ramach jednej rezerwacji zobowiązany jest do wpłaty kaucji w wysokości wynikającej z Cenika. Kaucja zostanie rozliczona w momencie opuszczenia domku przez ostatniego Gościa zajmującego dany domek w ramach tej rezerwacji.
 16. Gold-Time może odmówić przyjęcia Gościa, który wcześniej rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkód w mieniu lub na osobach.
 17. W przypadku stwierdzenia przez Gościa jakichkolwiek szkód lub braków w odbieranym domku, Gość jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie to na pod nr tel. 510410855 sms W przeciwnym razie może być on obciążony kosztami tych szkód
 18. Wymeldowanie Gości następuje poprzez zdanie domku pracownikowi Ośrodka, uregulowanie zgodnie z Cennikiem opłat eksploatacyjnych i innych, które powstały w czasie pobytu Gości, sprawdzenie przez pracownika stanu technicznego i wyposażenia domku oraz oddanie kluczy do domku. Po wymeldowaniu Gościowi zostaje zwrócona wpłacona przez niego kaucja, jednak w przypadku wystąpienia szkód lub braków w zdawanym domku lub jego wyposażeniu, za które winę ponoszą Goście, zwracana kwota kaucji zostanie pomniejszona o oszacowaną przez Gold-Time wartość szkód.
 19. Zamiar przedłużenia okresu wynajmu należy zgłosić w recepcji Ośrodka najpóźniej do godziny 15:00 w dniu poprzedzającym dzień upływu terminu wynajmu objętego dokonaną rezerwacją. Przedłużenie okresu wynajmu może nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy Ośrodek będzie dysponować wolnymi domkami.
 20. W przypadku skrócenia okresu wynajmu Rezerwujący jest obciążany całkowitą kwotą należną Gold-Time z tytułu dokonanej rezerwacji. Skrócenie okresu wynajmu należy zgłosić pracownikowi Ośrodka.

§ 3 ZASADY POBYTU

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00, a kończy się o godzinie 11:00.
 2. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 23:00 do 7:00.
 3. Pobyt osób do lat 18 w Ośrodku jest dozwolony jedynie pod opieką osób dorosłych. Pobyt dzieci na placu zabaw jest dozwolony pod opieką osoby dorosłej i na jej odpowiedzialność.
 4. Goście zobowiązani są do utrzymania domku w należytym stanie, zamykania drzwi na klucz przy każdorazowym opuszczeniu domku i przechowywania kluczy bez dostępu do nich osób trzecich. Opuszczając domek Goście ze względów bezpieczeństwa powinni wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne oraz zakręcić krany.
 5. Zabrania się palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów w domkach i innych pomieszczeniach na terenie Ośrodka. Każdorazowe złamanie zakazu Gość zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 500 zł.
 6. Zabrania się przechowywania w domkach przedmiotów niebezpiecznych, takich jak broń, materiały pirotechniczne itp..
 7. Gold-Time nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty przez Gości na terenie Ośrodka pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności i przedmiotów o wartości naukowej lub artystycznej. Przedmioty takie Gość przechowuje na terenie Ośrodka na własną odpowiedzialność.
 8. Teren ośrodka jest monitorowany.
 9. Zabrania się korzystać Gościom w domkach z własnych urządzeń, takich jak grille (w tym elektryczne), grzałki do wody, grzejniki, bez uzgodnienia z pracownikiem Ośrodka. Zabrania się rozpalania ognisk i grilli poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz używania środków pirotechnicznych, takich jak petardy, fajerwerki.
 10. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian i przeróbek w domkach i ich wyposażeniu.
 11. Zabrania się powodowania nadmiernego hałasu, nieprzyjemnych zapachów i innych okoliczności, które mogą być uciążliwe dla innych Gości Ośrodka.
 12. Wszelkie odpady należy umieszczać jedynie w pojemnikach znajdujących się w wyznaczonych miejscach na terenie Ośrodka, segregując je zgodnie z opisem pojemników.
 13. Do każdego wynajętego domku przysługuje jedno miejsce parkingowe dla samochodu osobowego. Gość może wykupić dodatkowe miejsca parkingowe za dodatkową opłatą wg Cennika, o ile takie miejsca są dostępne.
 14. Goście ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone ze swojej winy szkody zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Goście zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania kierownictwa Ośrodka o wyrządzonej szkodzie (na osobie lub mieniu), za którą Gość ponosi odpowiedzialność.
 15. Każda osoba nieprzestrzegająca zasad opisanych w Regulaminie, zachowująca się w sposób niewłaściwy, wulgarny lub agresywny w stosunku do obsługi Ośrodka lub innych osób przebywających w Ośrodku, może zostać poproszona o natychmiastowe opuszczenie terenu Ośrodka. W razie odmowy dobrowolnego opuszczenia terenu Obiektu może zostać wezwana policja.
 16. Na terenie Gold-Time mają prawo przebywać wyłącznie osoby posiadający rezerwację na pobyt w Gold-Time – określani na podstawie potwierdzonej rezerwacji i dokonanej w pełnej wysokości wpłaty. Dopuszczalne jest przebywanie osób u gości Ośrodka w godz. Od 8:00 do 22:00 po ówczesnym poinformowaniu kierownictwa Ośrodka i uzyskaniu zgody.
 17. Każdy Gość, która zawarła umowę na pobyt w Gold-Time, ponosi odpowiedzialność za zachowanie osób, które wspólnie z nim lub na jego zaproszenie przebywają na terenie ośrodka, jak za zachowania własne. W przypadku rażącego naruszenia wyżej opisanych zasad przez Gościa lub osoby, które wspólnie z nim lub na jego zaproszenie przebywają na terenie ośrodka, dopuszcza się także możliwość rozwiązania zawartej z Gościem umowy na pobyt w Ośrodku ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów pobytu
 18. Ośrodek nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie lub kradzież samochodu pozostawionego na parkingu, ani za kradzież jakiejkolwiek rzeczy pozostawionej w pojeździe (nie jest przechowawcą).
 19. Z parkingu mają prawo korzystać wyłącznie Goście Gold-Time
 20. Przepisy Regulaminu dotyczące Gości stosuje się także wobec osób zakwaterowanych razem z Gośćmi.

§ 4 ZWIERZĘTA DOMOWE

 1. Na terenie OSRODKU dopuszcza się obecność zwierząt domowych (zwanych dalej także „pupilami”) po spełnieniu zasad ustalonych przez GOLD-TIME w niniejszym regulaminie.
 2. Zwierzęta domowe akceptowane przez GOLD-TIME to: psy, koty, świnki morskie, króliki, szynszyle, chomiki, kanarki/papużki.
 3. Ośrodek może odmówić przyjęcia psów ras wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne, gadów, płazów, stawonogów i gryzoni, a także innych zwierząt uznanych przez Dyrekcję obiektu za agresywne.

§ 5 ZASADY PRZYJĘCIA ZWIERZĄT DOMOWYCH W GOLD-TIME

 1. Warunkiem przyjęcia zwierzęcia domowego do OŚRODKA jest zgłoszenie przyjazdu z pupilem w trakcie dokonywania rezerwacji z podaniem rasy/ gatunku i potwierdzenie takiej rezerwacji przez GOLD-TIME.
 2. Pobyt pupila w Ośrodku jest dodatkowo płatny. Dodatkowa opłata wynosi 50zł za dobę.
 3. W przypadku braku wcześniejszego powiadomienia Recepcji, o którym mowa w §5 ust. 48, GOLD-TIME może odmówić przyjęcia zwierzęcia.
 4. Gość decydując się na pobyt w Ośrodku z pupilem akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 5. GOLD-TIME przyjmuje Gości wyłącznie ze zdrowymi zwierzętami domowymi, posiadającymi książeczkę zdrowia, jeżeli taka jest dla danego zwierzęcia przewidziana z potwierdzeniem aktualnych szczepień i odrobaczenia. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest podczas pobytu w ośrodku posiadać aktualną książeczkę zdrowia zwierzęcia i okazać ją na prośbę personelu.
 6. GOLD-TIME ma prawo odmówić przyjęcia chorych zwierząt domowych lub nie posiadających wymaganych dokumentów potwierdzających aktualność szczepień oraz zwierząt agresywnych.
 7. Właściciel zwierzęcia oświadcza że zwierzę/ta są zdrowe i nie stanowią zagrożenia dla innych osób i zwierząt.

§ 6 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA

 1. Właściciel zwierzęcia jest odpowiedzialny za jego zachowanie w i niezakłócanie pobytu innych Gości, w szczególności w trakcie ciszy nocnej.
 2. Właściciel zwierzęcia ma obowiązek sprawować nad nim stały nadzór.
 3. Psy po terenie Ośrodka należy prowadzać na smyczy. Inne domowe zwierzęta muszą być przenoszone w dedykowanych do tego transporterach. W szczególnych przypadkach GOLD-TIME zastrzega sobie prawo wprowadzenia nakazu założenia kagańca.
 4. Właściciele psów zobowiązani są do regularnego ich wyprowadzania w celach fizjologicznych poza teren GOLD-TIME. Właściciele pozostałych zwierząt muszą posiadać kuwetę.
 5. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do zapewnienia pupilowi stałego dostępu do czystej, świeżej wody, wyżywienia oraz niezbędnych mu rzeczy typu kojec, klatka, miski, poidła, itp.

§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA PUPILA

 1. Właściciel zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i podpisania go oraz bezwzględnego przestrzegania.
 2. Właściciel pupila odpowiada materialnie za wszystkie wyrządzone przez niego szkody, zarówno w mieniu Ośrodka jak i Gości GOLD-TIME.
 3. Szkody wyrządzone przez zwierzę w mieniu Ośrodka będą indywidualnie wyceniane przez GOLD-TIME, a ich kosztami zostanie obciążony właściciel.
 4. W przypadku powtarzających się skarg innych Gości hotelowych dotyczących pobytu pupila w Ośrodku oraz niestosowanie się do Regulaminu pobytu z pupilem, Ośrodek zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zakończenia pobytu Gości ze zwierzęciem domowym bez zwrotu wpłaconej opłaty za pobyt w GOLD-TIME
 5. Właściciel odpowiada również za natychmiastowe usuwanie wszelkich zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta. Za zaniedbanie tego obowiązku może zostać nałożona kara umowna w kwocie 100 zł za każdy stwierdzony przypadek. Za wszelkie zanieczyszczenia terenu oraz szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiada jego właściciel

§ 8 OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA PUPILA

 1.  Data:
 2. Imię i nazwisko Właściciela:
 3.  Numer domku:
 4.  Ja niżej podpisany/na oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem pobytu z pupilem obowiązującym w GOLD-TIME, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania.

Podpis Właściciela

Domki GOLD-TIME Niechorze

§ 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOLD-TIME

 1. Gold-Time ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na osobie lub mieniu Gościa na terenie Ośrodka na zasadach wyrażonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Gość powinien zawiadomić recepcję kierownictwo o wystąpieniu szkody bezzwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. W przypadku pozostawienia przez Gościa po wymeldowaniu z danego domku rzeczy ruchomej stanowiącej jego własność, Usługodawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015 r. poz. 397) i obowiązującymi powszechnie przepisami.

§ 10 REKLAMACJE

 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Gold-Time.
 2. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia stwierdzenia przez Rezerwującego lub Gościa uchybienia.
 3. Reklamację należy złożyć niezwłocznie po stwierdzeniu uchybienia, pisemnie na adres siedziby Gold-Time lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
 4. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dane kontaktowe składającego, okres rezerwacji, której dotyczy reklamacja oraz opis uchybienia.
 5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może się wydłużyć, o Gold-Time poinformuje składającego. W przypadku reklamacji ustnej Gold-Time dołoży starań aby rozpatrzyć ją bezzwłocznie.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rezerwujący oraz Goście wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku przez Gold-Time na potrzeby realizacji umowy, o której mowa w pkt. 10.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Wszelkie spory pomiędzy Gold-Time a Rezerwującym lub Gościem, w przypadku braku możliwości ich polubownego rozstrzygnięcia, rozstrzyga właściwy Sąd powszechny.
 4. Na terenie Ośrodka zabrania się sprzedaży obwoźnej, świadczenia innych usług oraz prowadzenia działalności gospodarczej bez zgody Gold-Time.
 5. Gold-Time zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Zmiany takie będą ogłaszane w terminie 14 dni przed wejściem w życie i będą przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkim Rezerwującym, którzy dokonali nie zrealizowanych jeszcze rezerwacji w Ośrodku.